پیچک

سفارش تبلیغ
صبا
هرگاه یکی از شما با برادری در راه خدا برادری کرد، با او معارضه نکند، او را خشمگین نکند و با او مخالفت ننماید . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
مشخصات مدیروبلاگ
 
علی کاظمی[8]
علی کاظمی

خبر مایه
اسامی مختلف گوسفند – بز گاو و شتر بر حسب سال‌های عمر از سال اول تا دهم در خراسان رضوی :نام دام:

گوسفند نر:  برّه    شیشَک    نوبخت     بخته    قوچ      قوچ     قوچ     قوچ   قوچ  قوچ  

گوسفند ماده:   برّه   کوور  cavur    تقلی  togholi     یک زی  دو زی    سه زی   یک دندون   دو دندون  از شیری صاف  پیرمیش


بز نر:   بزغاله  چاووش   نونربز   نربز   تَکَ   خُلو   خُلو   خُلو   خُلو   خُلو   


بز ماده:    بزغاله   کولارcular      گیسّهgissa     یک زی    دو زی    سه زی   یک دندون   دو دندون   از شیری صاف   پیربز


گاو نر:   گوساله   جوانه   جوانه    جوانه    جوانه    جوانه    جوانه    جوانه    جوانه    جوانه    


گاو ماده:    گوساله    تخت(tokht)    یک زی   دو زی   سه زی   چهار زی   پنج زی   شش زی    هفت زی   پیر گاو


شتر نر:    حشی    جعت jat     گاووت    لوک بزرگسال    لوک بزرگسال    لوک بزرگسال   لوک بزرگسال   لوک بزرگسال   لوک بزرگسال

لوک بزرگسال


شتر ماده:    حشی    بلّبوbellebo     حق    حق بلبو    اربنهarbana     اربنه   اربنه    اربنه    اربنه     اربنه   اسامی گوسفند و بز بر اساس شکل ظاهر:

گوسفند گوزل(gozal): به گوسفندی گفته‌می‌شود که گوش‌های بلندی داشته‌باشد.

گوسفندکر(cor): به گوسفندی گفته‌می‌شود که گوش‌های کوچک و نوک تیز داشته‌باشد.

گوسفند کر(car): به گوسفندی گفته‌می‌شود که گوش‌های خیلی کوچک داشته‌باشد بطوری که نمایان نباشد.

گوسفند نی‌گوش: به گوسفندی گفته‌می‌شود که گوش‌ها‌ی بلند و نوک تیز داشته‌باشد

بزکر یا عروس (cor): به بزی گفته‌می‌شود که گوش‌های کوچک و نوک تیز دارد و صورت آن سفید و بقیه بدنش سیاه باشد.

بز کر خلچ(cor khalach): به بزی گفته‌می‌شود که گوش‌های کوچک و نوک تیز دارد و صورت آن دارای خط‌های قهوهای یا سفید باشد.

بز هن((han: به بزی گفته‌می‌شود که رنگ مویش قهوه‌ای باشد.

بزقندی: : به بزی گفته‌می‌شود که رنگ مویش سفید باشد.

بز الاهن (alahan) ): به بزی گفته‌می‌شود که گوش‌های بلندی داشته‌باشد و زنگ مویش قهو‌ای باشد.

بز الاسیاه: به بزی گفته‌می‌شود که گوش‌های بلندی داشته‌باشد و زنگ مویش سیاه باشد..

بز گوره(gura): به بزی گفته‌می‌شود که زنگ مویش شبیه گوره‌خر باشد.


87/8/14::: 10:37 ع
نظر()